פברואר 2012

 

רוקח/ת נכבד/ה 

 

אנחנו מתכבדים להודיעך כי יצא עדכון עלון לתכשיר: 


Salazopyrin Tablets


Salazopyrin EN


להודעת החברה >>

לעלון לרופא >>

לעלון לצרכן >>


בכבוד רב,

 

רבקה סלונים

רוקחת ממונה

פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

 

כל הזכויות שמורות ל- Pharmaline ©