הצהרת נכנס לאתר

 

האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, צוות רפואי ואחרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי ומנוסח בהתאם. 

 

האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולוגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

 

השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים, טיפולים וטכנולוגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה.

 

המידע המופיע באתר זה אשר מובא מטעם חברות התרופות / מזון רפואי / ציוד רפואי, הינו על אחריות הגוף אשר העביר אלינו את המידע.

 

השימוש באתר הוא על פי "תנאי השימוש באתר" כפי שמתפרסמים באתר.

 

אני מסכים ומצהיר כי אני עומד בתנאים לכניסה לאתרכניסה למנויים
כתובת דוא"ל:
ססמא:
משתמש חדש

pharmaline-facebook

 

תקנות הרוקחים

  תקנות הרוקחים
 
השם הקצר


1. תקנות אלה תיקראנה תקנות הרוקחים.


חלק א' – רוקחים

 

בקשה לרשיון וההכשרות הדרושות לכך
2. (1) בקשה לרשיון לעסוק כרוקח תוגש למנהל.
 (2) כל המבקש רשיון חייב להגיש הוכחות המניחות את הדעת כי –
(א) מלאו לו אחת ועשרים שנה;
(ב) הוא בעל תעודה המעידה שעבר בהצלחה את בחינות הבגרות הנערכות בידי משרד החינוך והתרבות או בפיקוחו, או תעודה שמשרד החינוך והתרבות מכיר בה כשווה ערך לה;
(ג) (I) למד רוקחות לפחות שלוש שנים אקדמיות באוניברסיטה או בבית ספר לרוקחים שהמנהל מכיר בהם, וקיבל דיפלום ברוקחות שהמנהל מכיר בו; או
(II) למד רוקחות באוניברסיטה או בבית ספר לרוקחים שחוק הלימודים בהם ברוקחות הוא שתי שנים אקדמיות ושהמנהל מכיר בהם וקיבל דיפלומה ברוקחות שהמנהל מכיר בה, עבד עבודה מעשית במשך חצי שנה לפחות בבית מרקחת של בית חולים בישראל, להנחת דעתו של המנהל, או סיים קורס השתלמות שהכיר בו המנהל לענין תקנה זו ועמד בבחינה בדיני הרוקחות בישראל בפני מי שהמנהל מינהו לכך;
(III) הרשות בידי המנהל לוותר על הדרישה בסימן (II)(3) ובמקום זה לדרוש שהמבקש יעבוד עבודה מעשית ברוקחות במדינת ישראל במשך תקופה שיראה לטוב, אך לא יותר משנתיים;
(ד) הנו אזרח ישראל, או שיש לו רשות לישיבת-קבע בישראל.
 (3) הבקשה תוגש באמצעות הרופא המחוזי, כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הרופא המחוזי), באזור מגוריו של המבקש, ויצורפו לה שאלון לעובדים מקצועיים בשירותי הרפואה, העתק או צילום מאומת מהתעודות על השכלתו והכשרתו לעסוק ברוקחות וכן תעודה המעידה על אזרחות ישראלית לפי סעיף 15 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, או תעודת משרד הפנים על מעמדו של המבקש בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

 

רשיונות זמניים


3. כל מקום שהמנהל מוצא צורך בכך ועד לגמר הפורמליות למתן הרשיון הרשות בידו ליתן רשיון זמני לעסוק כרוקח לא יותר מששה חדשים והרשות בידו לחדש אותו רשיון זמני, לפני הכרעת דעתו.


חלק ב' – עוזרי רוקחים


בקשה לרשיון


4. על בקשה להירשם ולקבלת רשיון כעוזר רוקח יחולו הוראות תקנה 2(3), בשינויים המתאימים.

 

השעות שבהן מותר לעוזר-לרוקח לחלק רפואות וסמי רעל


5. בהעדר הרוקח בעל-הרשיון, מותר לעוזר-לרוקח לחלק רפואות וחמרי רעל בבית מרקחת בין שעה 1 לשעה 3 אחה"צ ובין השעות 6.30 בערב ו-9.30 בבוקר:
בתנאי שאפשר לשנות את השעות לגבי בית מרקחת מסויים, עפ"י אישור-בכתב מרופא ממשלתי.

 

הודעה על מען


6. רוקח ועוזר רוקח יודיע בכתב על מען מגוריו, ועל כל שינוי בו, למנהל באמצעות מנהל המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות (להלן - מנהל המחלקה) ולרופא המחוזי, תוך ארבעה עשר יום מיום שניתן לו הרשיון או מיום השינוי, לפי הענין.

 

שינוי שם


7. שונה שמו של רוקח או של עוזר רוקח מכל סיבה שהיא, לפי חוק השמות, תשט"ז-1956, יודיע בכתב למנהל באמצעות מנהל המחלקה ולרופא המחוזי, תוך שלושים יום לאחר תאריך השינוי, בצירוף תעודת משרד הפנים על שינוי השם.

 

רישום שינוי שם


8. נוכח המנהל כי שמו של רוקח או של עוזר רוקח שונה כדין ונמסרה הודעה כאמור בתקנה 7, יורה לשנות את שמו של הרוקח או של עוזר הרוקח ברשיונו ובכל רישום אחר הנעשה מטעם משרד הבריאות.

 

הודעה על אבדן רשיונות


9. אבד רשיון של רוקח או של עוזר רוקח, יודע על כך מיד לתחנת המשטרה הקרובה ולמנהל; ההודעה למנהל תינתן בכתב באמצעות הרופא המחוזי ויפורטו בה נסיבות אבדן הרשיון, ויצורפו לה תצהיר לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, המאמת את העובדות המפורטות בהודעה, ואישור בכתב מתחנת המשטרה על מסירת הודעה כאמור לתחנת המשטרה.

 

הוצאת העתקי רשיונות


10. ניתנה הודעה למנהל כאמור בתקנה 9 רשאי הוא להוציא העתק רשיון במקום האבוד, בסייגים שימצא לנכון; על העתק כאמור יצויין שהוא העתק המחליף את המקור שאבד.


תוספת ראשונה
(בוטלה)


תוספת שניה
(בוטלה)

 

 

 

הוסף תגובה חדשה
תגובות
לא נשלחו עדיין תגובות.
תנאי השימוש באתרקישוריםצור קשר • כל הזכויות שמורות פארמה-ליין © 2007