הצהרת נכנס לאתר

 

האתר מיועד לרוקחים ולאנשי מקצוע בתחום הפרמצבטיקה בישראל וכן לרופאים, צוות רפואי ואחרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים בישראל. המידע הכלול באתר הוא מידע מקצועי ומדעי ומנוסח בהתאם. 

 

האמור באתר ביחס לתכשירים, טיפולים, וטכנולוגיות רפואיות אחרות מיועד למתן מידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע.

 

השימוש בתכשירים, ובטכנולוגיות הרפואיות, או בטיפולים הנזכרים באתר כפוף לתנאי הרישום שלהם ולאמור בעלון לרופא ובעלון לצרכן הרלוונטיים, או למידע בספרות המקצועית הרלוונטית ואין לראות באמור באתר משום עידוד ו/או המלצה לעשיית שימוש בתכשירים, טיפולים וטכנולוגיות רפואיות אחרות שלא בהתאם לתנאים אלה.

 

המידע המופיע באתר זה אשר מובא מטעם חברות התרופות / מזון רפואי / ציוד רפואי, הינו על אחריות הגוף אשר העביר אלינו את המידע.

 

השימוש באתר הוא על פי "תנאי השימוש באתר" כפי שמתפרסמים באתר.

 

אני מסכים ומצהיר כי אני עומד בתנאים לכניסה לאתרכניסה למנויים
כתובת דוא"ל:
ססמא:
משתמש חדש

pharmaline-facebook

 

תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), תשנ"ט-1999

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55(3) ו-62(6) לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות


1. בתקנות אלה –
 "בית חולים" - כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940;
"המנהל" - מנהל אגף הרוקחות במשרד הבריאות, או מי שהוא הסמיכו בכתב לענין תקנות אלה;
 "ייצור" - לרבות אריזה;
 "שיווק" - מכירה או העברה בכל דרך מדרכי העברה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה;
 "תמיסה" - תמיסה מרוכזת של כלוריד האשלגן באיכות להזרקה.

 

הגבלת ייצור, שיווק, ייבוא ואריזה


2. (א) לא ייצר אדם תמיסה אלא אם כן קיבל לכך אישור מוקדם, בכתב, מאת המנהל.
 (ב) לא ישווק אדם תמיסה, לא ייבא אותה ולא יארוז תמיסה אלא בהתאם לתקנות אלה.

 

ריכוז התמיסה


3. תמיסה תהיה בריכוז של 14.9%. כל מ"ל תמיסה יכיל 0.149 גרם כלוריד האשלגן. ביחידות של מיליאקויולנט: כל מ"ל תמיסה יכיל 2 מיליאקויולנט יון אשלגן.

 

אריזה


4. תמיסה תיארז באמפולה או בצלוחית בנפח של 10 מ"ל או 20 מ"ל; נארזה התמיסה בצלוחית, יהיה עליה סוגר (כיפת חבק) מאלומיניום אנודי בצבע ירוק.

 

סימון אריזה


5. על כל אריזה של תמיסה ייכתב שמה באותיות קריאות ובולטות לעין בעברית ובאנגלית כלהלן:
"תמיסה מרוכזת מעוקרת של כלוריד האשלגן 14.9%
"Concentrated Sterile solution of 14.9% Potassiume Chloride

 

תווית אזהרה


6. (א) כל אריזה של תמיסה תישא תווית מודפסת או מודבקת כמתואר בתוספת, שעליה מסומן באופן ברור ובולט לעין –
(1) בצבע ירוק: "K+" כרקע לתווית;
(2) בצבע שחור: "1 ML = 2 MEQK+
חייב דילול לפני השימוש Must be diluted before use according to
על פי הוראת הרופא physician's direction"
(3) בצבע אדום:
"לא להזרקה ישירה "Not for bolus injection
 (ב) על כל אריזה של תמיסה תודפס או תודבק נוסף על האמור בתקנת משנה (א), "תווית רעל-1", כהגדרתה בסעיף 1 בתוספת השלישית לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972.

 

שמירת דינים


7. תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

 

ביטול


8. תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), תש"ם-1980 - בטלות.

 

תחילה


9. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

 

תוספת >>

 

 

י"ח באייר תשנ"ט (4 במאי 1999) 

יהושע מצא
שר הבריאות

 


 

הוסף תגובה חדשה
תגובות
לא נשלחו עדיין תגובות.
תנאי השימוש באתרקישוריםצור קשר • כל הזכויות שמורות פארמה-ליין © 2007